jp-logo-contact

65734701-3

65733152

65735158 

fax:89778775

 

 

 

تهران،شهریار،شهرک باباسلمان،خ شهید رستمی،خ صنعت،شماره 13

جلا پردازان

نگاه ما رو به آینده است
طراح و سازنده خطوط آبکاری نگاه ما رو به آینده است
پوشش های خاص تخصصی را از جلاپردازان بخواهید -------------------------- نگاه ما رو به آینده است
سازنده تجهیزات سنتی ابکاری---------------------------- نگاه ما رو به آینده است
خطوط پوشش کاری را از ما بخواهید----------------------------- نگاه ما رو به آینده است
آینده را باهم بسازیم ---------------------------- نگاه ما رو به آینده است
اسکرابر آبکاری ----------------------- نگاه ما رو به آینده است
چیلر های خنک کننده در آبکاری-----------------------------نگاه ما رو به آینده است
در مورد ساخت تجهیزات با ما مشورت کنید نگاه ما رو به آینده است

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

فهرست مطالب کتاب

  1. توسعه تاریخی و اهمیت تکنیکی - اقتصادی در فرایند ها
  2. وانهای زنگ زدایی با اسید فسفریک (زیر فصل ها در انتها)
  3. فرایند های فسفاته کردن (زیر فصل ها در انتها)
  4. کاربرد های تکنیکی فسفاته کردن (زیر فصل ها در انتها)
  5. تاسیسات فسفاته کردن (زیر فصل ها در انتها)
  6. اصول فن برای ویژگیهای پوشش های فسفاته (زیر فصل ها در انتها)
  7. کنترل تجزیه ای فرآیند شیمیایی (زیر فصل ها در انتها)

 

 

زیر فصل های بخش اول

1.توسعه تاریخی و اهمیت تکنیکی - اقتصادی در فرایند ها

1.1.پیشگفتار

2.وانهای زنگ زدایی با اسید فسفریک 

2.2. اصول اساسی زنگ زدایی از فولاد ها

2.2.1.انحلال پوسته های زنگ و رنگ

2.2.2.انحلال آهن

2.3.زنگ زدایی توسط اسید فسفریک

2.3.1. زنگ بری در اسید فسفریکی که عامل بازدارنده ندارد

2.3.2.زنگ بری در اسید فسفریک به همراه عامل بازدارنده در اسید

2.3.2.1.تئوری و عمل در استفاده از عوامل بازدارنده در زنگ زداها

2.3.2.2. نیازمندیهای عمل بازدارنده زنگ زدایی

2.3.2.3.تکنیک های برای تست و مطالعه کردن در مورد بازدارنده ها

2.3.2.4.عوامل بازدانده در زنگ زدایی برای وان های اسید فسفریک

2.3.3.زنگ بری و چربیگیری در اسید فسفریک دارای بازدارنده

2.4.زنگ بری با اسید فسفریک برای فلزات مختلف

2.5. اجرای فرایند زنگ بری

 

3.فرآیند های فسفاته کردن 

3.1. فرایند های پوشش فسفاته

3.1.1. معادله انحلال

3.1.2.واکنش های تشکیل پوشش

3.1.2.1.واکنش های زنگ بری

3.1.2.2. رشد هسته ای و کریستال

اصول اصلی تشکیل هسته و رشد کریستال

قوانین سرعت برای تشکیل پوشش

اثرات عمل اوری فلز

اثر مواد تشکیل دهنده فلز

3.1.2.3. تئوری الکتروشیمی تشکیل پوشش

3.1.3.پوشش فسفاته و خواص آن

3.1.3.1. ساختار و مواد تشکیل دهنده پوشش فسفاته

پوشش فسفاته بر روی اهن از محلول ها فسفاته روی با فسفاته روی - آهن 2

پوشش فسفاته بر روی روی از محلول ها فسفاته روی با فسفاته روی - آهن 2

پوشش فسفاته بر روی فولاد از وان فسفاته روی - کلسیم

پوشش فسفاته بر روی فلز روی  از وان های دارای فسفاته روی کلسیم

3.1.3.2. چسبندگی پوشش بر روی زمینه های فلزی

3.1.3.3.خواص فیزیکی پوشش های فسفاته

3.1.4.اثرات پوشش های فسفاته بر روی خواص فلز زمینه 

3.1.5.فرایندهای فسفاته شدن

3.2.فرایند های فسفاته غیرپوشش (non- coatting" phosphating process")
3.2.1.واکنش های تشکیل پوشش
3.2.2.مواد تشکیل دهنده وانهای فسفاته قلیایی
3.2.3.پوشش و خواص آن
3.2.3.1.تشکیل مواد تشکیل دهنده پوشش
3.2.3.2.خواص فیزیکی و شیمیایی پوشش
3.2.4.فرایندها برایر فسفاته های غیر پوشش
3.3.فسفاته در محلول غیر آبی
3.3.1.فرایند های خوردگی در محیط های غیر آبی
3.3.2.سیمی ها در هیدرو کربن های هالوژن دار
3.3.3.سیمی های حلال عاری از هالوژن 
3.3.4.روان کننده های واکنش فسفاته کردن
3.3.5.واش پرایمرها
3.3.6.اسید فسفریک محتوی ترکیبات عمل آوری بعدی
3.4.فسفاته کردن برای عمل آوری حرارتی
 
4.کاربردهای تکنیکی فسفاته کردن
4.1.شرح عمومی برای فرایند
4.2.محافظت خوردگی بدون عمل آوری بعدی
4.3.محافظت خوردگی با اضافه کردن مرحله عمل آوری بعدی
4.3.1.عمل آوری بعدی با ترکیبات معدنی
4.3.2.عمل آوری بعدی با روغن ها و واکسها
4.3.2.1.شرح عمومی در رابطه با عمل آورزی بعدی با روغن ها و واکسها 
4.3.2.2.عم افزایی اثرات در پوشش های فسفاته و روغن های محافظ خودرگی
4.3.3.عمل آوری بعدی به وسیله رنگهای ویژه
4.3.4.به کاریگری صنعتی فسفاته برای محافظت با یا بدون عمل آوری
4.4.فسفاته کردن به عنوان پایه رنگ یا برای پوشش های آلی
4.4.1.عمل آوری برای کاربرد برای رنگهای مایع
4.4.1.1.شرح عمومی 
4.4.1.2.هم افزایی اثرات پوشش فسفاته و فیلم های رنگ
4.4.1.3.کاربردهای عملی
4.4.2.عمل آوری برای پوشش دار کردن توسط الکتریسته 
4.2.2.1.هم افزایی - اثرات پوشش های فسفاته با الکتروکوتینگ به روش کاتدی
4.4.2.1.1.فولاد
4.4.2.1.2.فولاد گالوانیزه
4.4.2.1.3.آلومنیم
4.4.2.2.کاربردهای عملی در رابطه با الکتروکوتینگ به روش کاتدی
4.4.3.جنبه های تکنیک فسفاته برای رنگ آمیزی عادی یا روش الکتروکوتینگ
4.4.3.1.فرآیند های پاششی
4.4.3.2.فرآیند های غوطه وری
4.4.3.2.1.میزکاری
4.4.3.3.پاشش در فشار بالا
4.4.3.4.فسفاته کردن بدنه های خودروها قبل از رنگ آمیزی
4.4.4.آماده سازی سطح برای پوششهای پودری 
4.4.4.1.شرح عمومی برای پوشش های پودری
4.4.4.2.هم افزایی اثرات بین سطح آماده سازی شده و پوشش های پودری
4.4.4.3.کاربردهای عملی
4.4.5.صفحات فولادی به عنوان زیر لایه رنگ
4.4.5.1.اختلافات در مقاومت خوردگی فولاد نوردکاری شده به روش سرد با پوشش فسفاته و رنگ شده
4.4.6.صفحات فولادی پوشش دار به عنون زمنیه سطحی برای عمل رنگ آمیزی
4.4.7.فلزات اصلی برای پوشش دار کردن حلقه ای (coil coating)
4.4.7.1.فسفاته کردن
4.4.7.1.1.فسفاته کردن ورقهای نواری فولاد
4.4.7.1.2.فسفاته کردن ورق های فولادی که پوشش روی دارند
4.4.7.3.جنبه ای عملی چمشش دار نمودن به صورت پیوسته ورق های نواری شکل
4.4.7.4.کاربرد ورقهای نواری پوشش دار
 

5.تاسیسات فسفاته کردن 

5.1.تجهیزات مکانیکی برای کارکردن

5.1.1.تجهیزات پاششی

5.1.2.تجهیزاتی که مایعات را با مفادیر مشخص پمپ میکند

5.1.3.خشک کردن

5.1.4.فرایند تغذیه آب, مخازن آبشویی و تامین آب

5.2.تاسیسات عمل آوری

5.2.1.تاسیسات غوطه وری برای قطعه تکی

5.2.2.تاسیسات پاشش برای فسفاته کردن قطعه تکی

5.2.3.انواع کانوایرهای تاسیسات

5.2.4.تاسیات پیوسته برای عمل اوری سیم ها

5.2.5.عمل اوری با بخار و فشار بالا

5.2.6.تاسیسات دستی و اعمال به طور ویژه

5.2.7.تعمیر و نگهداری تاسیسات

 

6.اصول فن برای ویژگیهای پوشش های فسفاته

6.1.تعیین وزن پوشش

6.1.1.تعیین وزن پوشش به وسیله روش برهنه سازی و توزین

6.1.2.تعیین وزن پوشش به وسیله برهنه سازی بدون توزین

6.1.3.تعیین وزن پوشش در پوشش های فسفاته با شستشوی نهایی

6.1.4.تعیین وزن پوشش با استفاده از جذب اشعه مادون قرمز

6.3.اندازه گیری ضخامت پوشش

6.3.1.روش اندازه گیری ضخامت با استفاده از روشهای تخریبی

6.3.2.روشهای اندازه گیری ضخامت با روش های غیر مخرب

6.4.ارتباط بین ضخامت و وزن پوشش

6.5.تعیین تخلخل و توزیع خلل و فرج ها در سطح فسفاته

6.6. تعیین زبری سطح فسفاته

6.7.تعیین اندازه کرستال های فسفاته

6.8.تعیین فاز ساختار

6.9.تعیین خواص الکتریکی

6.10.آنالیز و مشخص کردن پوشش های فسفاته بر روی فلزات

6.10.1.تعیین فسفاته

6.10.2.تعیین منگنز

6.10.3.تعیین روی 

6.10.4.تعیین کلسیم

6.11.تعیین مقدار کربن در سطح فولاد  

 

7.کنترل تجزیه ای فرآیند شیمیایی 

7.1. تعیین مقدار اسید آزاد

7.2. تعیین فسفاته کل (p2o5 کل)

7.3.تعیین اسید کل یا pointage

7.4.تعیین نسبت اسیدی

7.5. نقطه اولیه رسوب (PIP)

7.6.سایر روشهای تجزیه ای

7.7. کنترل فرایند به صورت اتوماتیک

استانداردهای فسفاته

 

تماس با جلاپردازان 65733152